01 October-2022 السبت - 6 ربیع الاول 1444 شنبه - 9 مهر 1401 5:15 (GMT) 5:15 ارتباط با ما
خبرگزاری آگاه
ختراعی که ضایعات ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد/ کنترل میزان اتلاف مواد اولیه در فرآیند تولید بتن جایزه بهترین اختراع دانشجویی جشنواره فرهیختگان به کدام طرح رسید؟
یکشنبه 22 خرداد ساعت 7:12
ختراعی که ضایعات ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد/ کنترل میزان اتلاف مواد اولیه در فرآیند تولید بتن جایزه بهترین اختراع دانشجویی جشنواره فرهیختگان به کدام طرح رسید؟

طراح و سازنده بتن بازیافتی فوق سبک مقاومت بالا با استفاده از نانوتکنولوژی عنوان کرد که این اختراع ضایعات حاصل از ساخت و ساز را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد؛ چراکه میزان هدررفت و اتلاف مواد اولیه به کار رفته در فرآیند تولید بتن، کنترل می شود.

گروه استان‌های خبرگزاری آگاه؛ نهمین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان همزمان با اختتامیه نمایشگاه رویداد ملی «عصر امید» با

معرفی و تجلیل از برگزیدگان جشنواره با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، معاونان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و... به کار خود پایان داد.

داود بهشتی‌زاده دانش‌آموخته ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره

علمی، پژوهشی و فناوری فرهیختگان و نمایشگاه رویداد ملی «عصر امید» که ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ با معرفی و تجلیل از برگزیدگان این جشنواره برگزار شد

با ارائه اختراع «طراحی و ساخت بتن بازیافتی فوق سبک مقاومت بالا با استفاده از نانوتکنولوژی» موفق به کسب رتبه نخست و عنوان اختراع برتر

بین‌المللی بخش دانشجویی نهمین جشنواره فرهیختگان شد.

بهشتی‌زاده نفر نخست مسابقات جهانی اختراعات پنسیلوانیای آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آگاه توضیحاتی در مورد آخرین اختراع خود با

عنوان «طراحی و ساخت بتن بازیافتی فوق سبک مقاومت بالا با استفاده از نانوتکنولوژی» که برترین اختراع دانشجویی نهمین جشنواره فرهیختگان

شد، ارائه داد و اظهار کرد: مقاومت بتن هم مانند دیگر مصالح در گذر زمان و تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی و دیگر عوامل از بین می‌رود و تخریب می‌شود.

 

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب بیان کرد: پیشرفت تکنولوژی باعث شده تا بتن‌های جدیدی

تولید شوند که هم برای محیط زیست عواقب بدی ندارند و هم مقاومت بالایی دارند و در طول زمان از مقاومت آنها کاسته نمی‌شود. «بتن خود

ترمیم‌شونده»، «بتن خود تمیزشونده» و «بتن سبز» نمونه‌هایی از این نوع بتن هستند، این بتن‌های پیشرفته که از مصالح نوین دوستدار محیط

زیست هستند از مقاومت و طول عمر بسیار بالایی برخوردارند و همانطور که گفته شد در طول زمان تخریب نمی‌شوند.

وی توضیح داد: بتن‌های نسل قدیم اما دچار ترک خوردگی و فرسایش می‌شوند و کارایی و استحکام خود را در طول سال‌ها از دست می‌دهند. بتن‌های

تخریب شده را می‌توان بازیافت و دوباره از آنها استفاده کرد. بتن بازیافتی در حقیقت از بازیافت بتن معمولی و ضایعات کارخانجات سنگبری تولید می‌شود و این عملیات، مراحلی دارد.

این مخترع افزود: ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺗﺨﺮیبی ﻳکی از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺘﻦﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ بوده و روی ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﺳﻪ زﻳﺎد

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دلیل ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻی اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘی ﻣﺎﺳﻪای، ﭼﮕﺎﻟی ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی

ﻣﻌﻤﻮﻟی دارند. بتنﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری و ﻛﺸﺸی و ﺧﻤﺸی ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۱۷ و ۲.۵ درصد ﻛﻤﺘﺮ در مقایسه با ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟی و ﺟﺬب آب ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.

بهشتی‌زاده گفت: ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷی از ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﺳﻮاﻧﺢ و ﺑﻼﻳﺎﻳی ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ،

اﻧﻔﺠﺎر و... هستند. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ اﺳﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﺎﺑه‌ﺠﺎیی و دﻓﻦ آن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ در ﻋﻤﻞ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻄﺮح است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜی از راهﻫﺎی اﺻﻠی برای ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄی ﻧﺎﺷی از دﻓﻦ ﺑﺘﻦ ﻓﺮﺳﻮده،

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن است؛ بنابراین ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄی ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

اختراعی که ضایعات ساخت‌وساز را کاهش می‌دهد/ کنترل میزان اتلاف مواد اولیه در فرآیند تولید بتن

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مصرف مصالح بازیافتی به عنوان سنگ دانه‌های بتن را در سه طیف؛ بتن‌های سازه‌ای با

استفاده از بازیافت بتن‌های تخریبی و سنگ‌های ساختمانی، بتن‌های پرکننده با استفاده از نخاله‌های ساختمانی ناشی از بازیافت بخش‌های غیر بتنی

و با مقاومت کمتر مانند دیوارهای سفالی، گچ ها، بلوک‌ها و... و بتن‌های مصرفی برای تولید بتن‌های سبک با استفاده از مواد بازیافتی از مصالح

سبک بازیافتی مانند یونولیت ها، دیوارهای آجری و گچی و مصالح چوبی قابل استفادﻩ دانست.

وی با بیان اینکه از ﻣﻨﻈﺮ وﻳﮋﮔیﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺘی ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟی وﺟﻮد دارد، می‌ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ

آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد، ادامه داد: ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎزﻳﺎفتی ﺑﺘﻦ را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣیﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺨﺸی از رﻳﺰداﻧﻪ ﻳﺎ درﺷﺖداﻧﻪ و ﻫﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻞ

رﻳﺰداﻧﻪ ﻳﺎ درﺷﺖداﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻛﺮد. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷی از ﺑﺎزﻳﺎﺑی ﺑﺘﻦ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺟﺬب آب ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮی در مقایسه با ﺳﻨﮓ داﻧﻪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌی

دارﻧﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼت ﭼﺴﺒﻴﺪه از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ و از ﻃﺮﻓی ﻣﻼت ﻣﻮﺟﻮد در روی ﺳﻨﮓ داﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎزﻳﺎفتی ﺑﻪ دلیل ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ در

مقایسه با ﺳﻨﮓ‌داﻧﻪ، دارای ﺟﺬب آب ﺑﻴﺸﺘﺮی است.

مخترع سطح یک بنیاد ملی نخبگان و دارنده بیش از ۴۷ اختراع ثبت شده عنوان کرد که در اختراع «طراحی و ساخت بتن بازیافتی فوق سبک مقاومت

بالا با استفاده از نانوتکنولوژی» از مصالح بازیافتی بتن به همراه افزودنی‌های خاص رزینی و معدنی با استفاده از نانوتکنولوژی که بخش اختراعی

پروژه هستند، موفق به تولید نوعی بتن بازیافتی فوق سبک شده است که علاوه بر خصوصیات پایین بودن وزن مخصوص، پارامترهای مقاومتی بتن

نیز به‌شدت افزایش یافته و به عنوان بتن فوق سبک سازه‌ای در ساختمان‌ها قابلیت استفاده را دارد و باعث افزایش مقاومت سازه‌ها در مقابل سوانح

طبیعی از جمله زلزله و سیل و طوفان خواهد شد.

 

بهشتی‌زاده مزیت‌های اختراع «طراحی و ساخت بتن بازیافتی فوق سبک مقاومت بالا با استفاده از نانوتکنولوژی» را تشریح و بیان کرد: با اجرای این

طرح ضایعات حاصل از ساخت‌وساز به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد؛ چراکه میزان هدررفت و اتلاف مواد اولیه به‌کار رفته در فرآیند تولید بتن،

کنترل می‌شود. با به‌کارگیری سنگ‌شکن‌های هوشمند برای خردکردن بتن و بازیافت آن نیز میزان انتشار گاز CO۲ ناشی از تولید کارخانه‌ای بتن به

میزان قابل‌توجهی کنترل می‌شود. مزیت بعدی این است که هزینه حمل‌ونقل به دلیل ایجاد چرخه تولید بتن بازیافتی در محل اصلی سایت که

تخریب بتن در آن انجام می‌گیرد، کاهش می‌یابد.

به گزارش آگاه، نهمین جشنواره فرهیختگان در سه شاخه هیئت علمی، دانشجویی و دانش‌آموزی به صورت ملی و با هدف ایجاد بستری مناسب برای

تکریم مقام والای اندیشمندان و نخبگان عرصه علم و فناوری، شناسایی و معرفی پژوهشگران، فناوران و نوآوران و مدیران پژوهش و فناوری

دانشگاه، کشف استعدادهای برتر، ایجاد انگیزه در مخترعان، مبتکران، نوآوران، فن‌آفرینان و پژوهشگران دانشگاه، آشنایی با استعدادها و

توانمندی‌های کشور، گسترش تجربه‌های علمی در دانشگاه و فراهم‌سازی فضایی پرشور و رقابتی بین پژوهشگران برگزار شد.

گفت‌وگو: احسان عربی مفرد

انتهای خبر/13220/

برچسب ها
پر بازدید ترین اخبار
گفتگوی ویژه
دیدگاه
اخبار برگزیده
آخرین اخبار